Registrering

Vilket slags konto vill du skapa?
  • Namnet andra ser i FamilySearch.
  • Namnet som anges vid dina inlägg i FamilySearch.
  • 01 jan 1970
  • Måste innehålla minst fyra tecken och inga specialtecken.
  • Använd minst åtta tecken varav minst en bokstav och en siffra.
  • Du måste ange det exakt som du angav det ovan.
  • En giltig e-postadress behövs för att kontot ska kunna aktiveras.
  • Om du har en annan e-postadress kan du ange den här.
Uttala bokstäverna i ordet högt.
Jag vill pröva ett annat ord istället. Prova en annan bild.

Genom att klicka på Registrera nedan intygar jag att jag är 13 år eller äldre och samtycker till Villkor för användning.

Stäng Integritetspolicy

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till alla följande villkor. Om du inte samtycker till alla villkoren får du inte använda webbplatsen FamilySearch. Vi kan ändra villkoren från tid till annan, så du måste kontrollera om det finns några ändringar när du använder webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att ändringar av dessa villkor har offentliggjorts, betyder det att du godtar dessa ändringar.

FamilySearch/GSU-licenser. Den här webbplatsen ägs och handhas av Genealogical Society of Utah (GSU), en ideell organisation grundad av Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (hädanefter kallad ”kyrkan”). GSU verkar för släkthistoria och släktforskning. Allt material på webbplatsen (inklusive text, bilder, databaser och annan information) ägs eller disponeras av GSU. Du får se på, ladda ner och skriva ut material från den här webbplatsen enbart för eget, icke-kommersiellt bruk om vi inte specifikt anger att annat bruk är tillåtet. Du får inte använda den här webbplatsen eller information som finns på den (däribland namn och adress på dem som bidrar med uppgifter) till att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster, värva kunder eller till något annat kommersiellt ändamål.

Utan begränsning av ovanstående förbehåller vi oss rätten att neka, återkalla eller begränsa användningen av denna webbplats för en eller alla personer. GSU ansvarar inte för hur du använder materialet från webbplatsen och du samtycker till att hålla GSU skadelösa beträffande varje krav på GSU som orsakas av dina handlingar. I många fall tillhandahåller vi inte källhänvisningar och under inga omständigheter garanterar vi att materialet på webbplatsen lagenligt kan användas för annat än egen, icke-kommersiell släktforskning.

Förpliktelser vid registrering. Med avseende på användningen av FamilySearch framhåller du att du har läst och samtyckt till Villkoren för användning och att du enligt lagen får registrera dig på FamilySearch. Du samtycker till att (A) tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv (enligt anvisningar under registreringen för FamilySearch) och (B) underhålla, uppdatera och rätta till din personliga information om den ändras. Om du avsiktligt anger falsk, felaktig, olämplig eller ärekränkande information eller bilder har GSU rätten att tillfälligt spärra eller avsluta ditt konto. Under registreringen blir du ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att bevara användarnamnet och lösenordet konfidentiella. Du samtycker till att ansvara för all aktivitet som sker under det här användarnamnet och lösenordet. Om någon annan missbrukar ditt användarnamn och lösenord och bryter mot villkoren i det här avtalet är du ansvarig för hans eller hennes handlingar och ditt användarnamn kan spärras eller avslutas.

Tillstånd att använda uppgifter. I utbyte mot att du får använda FamilySearch och där lagra uppgifterna du skickar in ger du oss tillstånd att använda alla genealogiska uppgifter som rör avlidna personer och som du skickar in till FamilySearch, samt att kopiera och distribuera dem världen över via det medel vi anser lämpligt, elektroniskt eller inte, inklusive internet, utan att bli skyldig dig kompensation av något slag. Du beviljar oss en obegränsad, royaltyfri, världsomspännande och oupphörlig licens till all upphovsrätt eller databasrättigheter du kan äga som avser dina insamlade uppgifter, och du beviljar oss också rätten att skapa verk utifrån dina och andra bidragsgivares uppgifter.

Samarbete med andra. Du erkänner att det primära syftet för FamilySearch är att möjliggöra samarbete mellan användare på FamilySearch som vill öka sin kunskap om sin personliga släktlinje. Du erkänner att GSU kan använda genealogiska uppgifter du skickar in om avlidna personer för att samarbeta med andra organisationer (inklusive kommersiella släktforskningsorganisationer) i syftet att etablera ett globalt gemensamt släktträd, detta för att uppmuntra till släktforskning och bevara världens släktforskningsuppteckningar. Du erkänner att samarbetet mellan organisationerna gör det möjligt för GSU att få tillgång till ytterligare uppgifter, som sedan tillhandahålls fritt för alla användare av FamilySearch, vilket ger dem möjlighet att utöka sina släktlinjer. Integritetspolicyn för FamilySearch ger mer information om hur dina uppgifter används.

Länkar. Den här webbplatsen kan för din bekvämlighet innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra. Dessa webbplatser varken handhas eller kontrolleras av oss, och vi ansvarar inte för deras innehåll. Även om vi i gott uppsåt bemödat oss om att enbart länka till webbplatser som har lämpliga och användbara uppgifter, kan vissa av dem innehålla olämpligt eller anstötligt material. Var vänlig meddela oss om du hittar sådant material medan du använder den här webbplatsen så vi kan ta bort länkar till sådant material. Information som görs tillgängligt på internet blir offentligt och allmänt tillgängligt. Därför är det i allmänhet tillåtet att enligt lag länka till andra webbplatser och förenligt med deras förväntningar som använder internet. Men om tillgången till en viss webbplats bör begränsas, bör webbansvarige omgående underrätta oss om detta.

Tillåtelse från levande personer. När du bidrar med genealogiska uppgifter till FamilySearch bekräftar du att du har fått tillstånd av alla levande personer vars uppgifter du skickar in att delge FamilySearch och GSU deras personliga information enligt villkoren i detta avtal. Du är den enda som kan se uppgifter du bidragit med som gäller levande personer.

Publicering av ditt namn. Du ger oss tillåtelse att publicera det namn du väljer under registreringen (ditt ”kontaktnamn”) för att identifiera dig, med den nivå av anonymitet du väljer, som bidragsgivare för uppgifter om avlidna personer som andra användare kan se. Genom att välja inställningar i FamilySearch kan du ge oss tillåtelse att dela din personliga information med andra användare i FamilySearch. Gå igenom vår integritetspolicy för information om hur vi behandlar din personliga information. Publiceringen av din personliga information kan innebära att den skickas till länder som har integritetslagstiftning som är mindre strikt än i landet du bor i. Dina lokala lagar kan också ge dig rätt att anhålla om rättning eller borttagning av din personliga information från FamilySearch, men det påverkar inte licensen du beviljat oss med avseende på de genealogiska uppgifterna du bidrar med.

Rätt att skicka in uppgifter.  När du skickar in uppgifter till FamilySearch bekräftar du att du har den lagenliga rätten att ge oss dessa uppgifter och att bevilja oss rättigheterna enligt detta avtal. Genom din bekräftelse tar du på dig juridiskt ansvar för användningen av dina inskickade uppgifter å FamilySearch och GSU:s vägnar. Du har ensamt ansvaret för allt innehåll du bidrar med och lägger upp på FamilySearch.

Inlämnande av namn för förrättningar i kyrkans tempel. Kyrkans policy är att medlemmarnas främsta ansvar är att utföra tempelförrättningar för sina egna avlidna släktingar. Du kan släktforska på den biologiska linjen, adoptionslinjen eller beseglingslinjen. Du kan också skicka in namn på personer som sannolikt hör till släkten även om detta inte kan verifieras på grund av ofullständiga källor, till exempel de som har samma efternamn och bodde på samma platser som redan kända förfäder.

Namn på personer som inte tillhör släkten bör inte skickas in, inte heller namn på celebriteter eller berömdheter eller namn som tagits fram genom icke godkända utdragsprojekt, till exempel offer för judeutrotningar.

Uppförandekod. Du samtycker till att du inte personligen, eller genom att delta i någon kollektiv verksamhet, ska sända eller lägga upp information till FamilySearch som kan bedömas vara skadlig för eller stötande för andra användare, inte heller ska du imitera en annan användare för att dölja din identitet eller påverka någon annan till sådana handlingar. Du samtycker till att inte göra någonting som kan skada dataflödet till och från FamilySearch, påverka service eller prestanda på FamilySearch, eller kringgå någon av de kontroller eller regler för användning som vi har infört. Du har insikt om att resultatet av skadliga eller stötande åtgärder kan innebära indragning av din rätt att använda FamilySearch samt juridiska åtgärder mot dig.

Tillsyn över bidrag. Vi ämnar använda tillbörliga åtgärder för att bevara integriteten av de genealogiska uppgifter du bidrar med och undvika fel eller brister i uppgifterna på FamilySearch. Men du samtycker till att GSU inte ska hållas ansvarig eller ersättningsskyldig för fel eller brister i några uppgifter du finner på FamilySearch, och ej heller för förlust, skada eller förvanskning av de genealogiska uppgifter du skickar in.

Rättslig ställning och jurisdiktion. Du bekräftar att du är 13 år eller äldre. Du har insikt om att det här avtalet lyder under delstaten Utahs lagar samt Förenta staternas lagar, utan hänsyn till lagvalsregler i dessa två jurisdiktioner. Du samtycker till att alla eventuella rättsliga åtgärder du åtar mot GSU eller angelägenheter i samband med denna webbplats ska föras inför delstatlig eller federal domstol i Salt Lake County, Utah, USA, och härmed samtycker du till och underordnar dig sådana domstolars personliga jurisdiktion för behandling av varje sådan åtgärd. Du samtycker till detta oavsett var du är eller eventuella olägenheter det kan orsaka. Om något villkor i den här överenskommelsen döms vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, helt eller delvis, ska övriga villkor inte påverkas av detta, såvida vi inte fastställer att det ogiltiga eller ogenomförbara villkoret är en nödvändig punkt i överenskommelsen, i vilket fall vi kan komma att ändra överenskommelsen efter eget godtycke. Du samtycker också till att följa alla tillämpbara lagar med avseende på överföring av data till eller från Förenta staterna och landet du bor i.

Begränsning av ansvarsskyldighet. GSU är inte ansvarig för några särskilda skador eller följdskador som orsakats av din användning av, eller din oförmåga att använda, materialet på den här webbplatsen eller på någon länkad webbplats, och detta inbegriper men är inte begränsat till förlorad förtjänst, avbrott i affärsverksamhet och förlust av program eller annat datamaterial på ditt informationsbehandlingssystem. Inte i något fall ska vår totala betalningsskyldighet mot dig för skador, förluster och upphov till åtgärder överskrida det belopp som betalats av dig, om något, för att få tillgång till den här webbplatsen eller någon länkad webbplats.

Obs: Du kan behöva samtycka till fler villkor för att kunna använda vissa tjänster på den här webbsidan.

AVSÄGANDE AV ANSVAR

MATERIALET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH VARJE LÄNKAD WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPBAR LAG FRÅNSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR FÖR GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR RÄTTSANSPRÅK OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. VI GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR FRIA FRÅN AVBROTT ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER ÅTGÄRDAS ELLER ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

VARUMÄRKEN

FamilySearch är ett registrerat varumärke som tillhör Genealogical Society of Utah.

Om du önskar mer hjälp eller information om copyrightskyddat material som ägs av FamilySearch eller GSU kan du kontakta Intellectual Property Office för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga via:

Telefon: +1-801-240-3959 eller +1-800-453-3860, ankn. 2-3959
Fax: +1-801-240-1187
E-post: cor-intellectualproperty@ldschurch.org